Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith am Powys

Mae ein Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn darparu ymyriadau o ansawdd uchel a all helpu i leihau effaith problemau iechyd yn y gweithle.

Cynigiwn gefnogaeth i unigolion a busnesau.

Talking Therapy

Ar gyfer Unigolion

Mae'r gwasanaeth ar gael i unrhyw un 16 oed neu’n hŷn, sy'n byw ym Mhowys, ac sy'n Gyflogedig, yn Hunangyflogedig neu'n Brentis.

Darparwn gymorth therapiwtig i helpu pobl sy'n absennol o'r gwaith, neu sydd mewn perygl o fynd yn absennol oherwydd eu salwch. Gan ddefnyddio amrywiaeth o bartneriaid lleol, ein nod yw helpu pobl ledled Powys i aros mewn neu ddychwelyd i gyflogaeth.

Cliciwch yma i ddysgu rhagor.

Ar gyfer Busnesau

Nod y prosiect hefyd yw cefnogi busnesau i wella eu harferion iechyd a llesiant. 

Mae'r elfen hon o'r gwasanaeth yn agored i fentrau bach i ganolig sydd wedi'u lleoli ym Mhowys, ac sydd yn gallu helpu'ch busnes i greu gweithleoedd iachach drwy wella eich arferion iechyd a llesiant, polisïau neu arweiniad.

Cliciwch yma i ddysgu rhagor.

Support for Businesses

Ariennir y Gwasanaeth Cymorth Mewn Gwaith gan Lywodraeth Cymru ac fe'i ddarperir gan amrywiaeth o bartneriaid ym Mhowys dan arweiniad Mind Canolbarth a Gogledd Powys.