RHEOLIAD DIOGELU DATA CYFFREDINOL Y DU (GDPR) – HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Cefndir

Prif amcan y Gwasanaeth Cymorth Mewn Gwaith (IWS) yw cefnogi pobl gyflogedig a hunangyflogedig sydd â chyflwr iechyd meddwl neu gorfforol i'w helpu i aros mewn gwaith.

Er mwyn ein galluogi i'ch cefnogi drwy'r IWS, mae angen i ni ofyn i chi ddarparu ystod o wybodaeth categori personol ac arbennig i'n proseswyr data: -

 1. Case UK https://www.case-uk.co.uk/;
 2. Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith am Powys https://iwsspowys.org.uk/cy; a
 3. Strategaeth Dinas Y Rhyl https://rcs-wales.co.uk/en/

Bydd y wybodaeth rydych chi'n ei darparu yn cael ei chadw yn yr hyder llymaf. 

Byddant yn darparu cefnogaeth therapiwtig i helpu i wella cyflwr eich iechyd i'ch helpu i aros mewn gwaith neu i ddychwelyd i'r gwaith yn gyflymach os ydych yn absennol o'r gwaith oherwydd cyflwr eich iechyd. Mae hyfforddiant Lles yn y Gweithle hefyd ar gael i fusnesau (busnesau micro, bach a chanolig).

Ar ôl derbyn y wybodaeth gan y darparwyr cyflenwi, Llywodraeth Cymru fydd rheolwr data ar ei gyfer. Yn ein cylch gwaith fel y rheolwr data, mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r wybodaeth a dderbynnir at y dibenion isod. Mae'r dibenion hyn yn angenrheidiol er mwyn ein galluogi i gyflawni ein tasg gyhoeddus (erthygl 6(e) ac wrth arfer ein hawdurdod swyddogol ac erthygl 9(g).

The information that we request from you will be used to demonstrate eligibility and to evaluate the demographics of individuals supported and whether the service has been effective in achieving its purpose, and efficient in how it produced results. The information will also be used by the Welsh Government for the purpose of administrating and managing the project and allow us to support you through the IWS, to measure and evaluate service performance, and to strengthen the evidence basis for therapeutic support provided to people with mental and physical health conditions and Workplace Wellbeing support to businesses (micro, small and medium sized enterprises).

Mae gwybodaeth bersonol ac arbennig am gategori a fydd yn cael ei chasglu a'i chadw yn cynnwys data sy'n ymwneud ag ethnigrwydd, crefydd, statws priodasol, anabledd, rhywedd, ac ati - mae'r rhain i gyd yn nodweddion gwarchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac a ddosbarthir fel data categori arbennig o dan GDPR y DU at y diben fel yr amlinellir uchod:

 • Manylion personol fel enw, cyfeiriad, dyddiad geni, rhif ffôn, rhyw, statws tai, rhif Yswiriant Gwladol, cyfrifoldeb gofalu, ieithoedd a siaredir, pasbort, cerdyn adnabod, anabledd;
 • Gwybodaeth am gyflwr iechyd meddwl neu gorfforol a chael mynediad at gymorth;
 • Gwybodaeth am statws cyflogaeth;
 • Gwybodaeth am y tarddiad ethnig.

Bydd y data / gwybodaeth yn cael ei gasglu a'i brosesu gan Strategaeth Dinas y Rhyl a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, ond bydd hefyd modd cael mynediad atynt a'u prosesu (at ddibenion cyllid, archwilio, a gwerthuso ymchwil) gan Lywodraeth Cymru.

Gyda phwy rydyn ni'n rhannu eich gwybodaeth?

Bydd data dienw yn cael ei rannu at ddibenion dadansoddol gyda rhannau eraill o Lywodraeth Cymru. Gellir rhannu cofnodion unigol dienw gydag archwilwyr at ddibenion archwilio. Gall data unigol hefyd gael ei rannu â Llywodraeth Cymru a chaffael ymchwilwyr Llywodraeth Cymru nad ydynt yn rhan o Lywodraeth Cymru at ddibenion gwerthuso.

Am ba hyd y byddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Byddwn yn storio'ch gwybodaeth wrth gydymffurfio â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol y DU a Pholisi Cofnodion Llywodraeth Cymru a bydd yn cael ei gadw wrth gydymffurfio â Rheoli Cofnodion Llywodraeth Cymru.

Eich hawliau mewn perthynas â'ch gwybodaeth

Mae gennych yr hawl:

 • cael gwybod am y data personol sydd gennym amdanoch ac i gael mynediad ato
 • i'w gwneud yn ofynnol i ni unioni anghywirdebau yn y data hwnnw
 • i (mewn rhai amgylchiadau) gwrthwynebu prosesu neu gyfyngu
 • am (mewn amgylchiadau penodol) eich data i'w 'dileu'
 • i (mewn amgylchiadau penodol) hygludedd data
 • i gyflwyno cwyn â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data mae gennych hawl i dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg drwy gysylltu â Rheolwr Rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith drwy IWS@gov.wales

Mwy o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y data personol a gasglwyd a'i ddefnydd, os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch cywirdeb data personol, neu'n dymuno arfer unrhyw rai o'ch hawliau o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU, dylech gysylltu â:

 • Rheolwr Rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gwasanaeth Gwaith mewn Gwaith drwy IWS@gov.wales
 • Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ (DataProtectionOfficer@gov.wales)
 • Gallwch gysylltu â llinell gymorth Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 0303 123 1113

Gellir cael rhagor o wybodaeth am Diogelu Data yn: http://www.ico.org.uk/ 
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, Tŷ Wycliffe Lôn Ddŵr, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF