Dod yn fuan

Mae ein Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn darparu ymyriadau o ansawdd uchel a all helpu i leihau effaith problemau iechyd yn y gweithle.

Cynigiwn gefnogaeth i unigolion a busnesau.

Ar gyfer Unigolion

Mae'r gwasanaeth ar gael i unrhyw un 16 oed neu drosodd, sy'n byw ym Mhowys, sy'n yn Gyflogedig, yn Hunangyflogedig neu'n Brentis.

Darparwn gymorth therapiwtig i helpu pobl sy'n absennol o'r gwaith, neu sydd mewn perygl o fynd yn absennol oherwydd eu salwch. Gan ddefnyddio amrywiaeth o bartneriaid lleol, ein nod yw helpu pobl ledled Powys i aros mewn neu ddychwelyd i gyflogaeth.

Mae ein gwasanaeth yn dechrau yn yr haf (byddwn yn eich diweddaru cyn gynted â phosibl gyda dyddiad dechrau).

Ar gyfer Busnesau

Mae'r prosiect hefyd yn anelu at gefnogi busnesau i wella eu hiechyd a arferion lles.

Mae'r elfen hon o'r gwasanaeth yn agored i fentrau bach i ganolig sydd wedi'u lleoli ym Mhowys, ac sydd yn gallu helpu'ch busnes i greu gweithleoedd iachach drwy wella eich arferion iechyd a llesiant, polisïau neu arweiniad.

The service will be starting in the Summer (we will update with the start date asap).

The In Work Support Service is funded by Welsh Government and is delivered by a range of partners in Powys (led by Mid and North Powys Mind).

Bydd ein gwefan IWSS bwrpasol ar waith yn fuan.

This Post Has One Comment

Gadael Ymateb